Kai Bang Fashion Exhibition Center

Fashion Retail

Fuzhou(China)
1200m2